Zoeken

AVG

Privacyverklaring

EN Motoren BV vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorg. Met dit privacy statement informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken uw persoonsgegevens om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dit geldt voor (potentiele) klanten, leveranciers en voor partijen waar wij zaken en/of diensten inkopen.

Waarom heeft EN Motors uw gegevens nodig?

Als u gebruik maakt van diensten of producten van EN Motoren hebben wij gegevens van u nodig om vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren. Deze gegevens zijn een noodzakelijke en contractuele voorwaarde om een overeenkomst te sluiten.

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit art. 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
 5. Gerechtvaardigd belang van EN of een derde

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

EN Motoren verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, dealers, servicepartners en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van dealers of servicepartners, het afhandelen van klachten en verzoeken.
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren.
 • Het communiceren met betrokkenen
 • U benaderen met commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kan doen.
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.

Bewaren van gegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw gegevens delen met anderen

Wij delen uw gegevens uitsluitend met andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Zij moeten zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EN motoren blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. U kunt een verzoek indienen bij EN motoren via ons emailadres; info@en-motors.com

Beveiliging van uw gegevens

EN Motoren neemt maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u aanwijzingen van misbruik of de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan kunt u contact opnemen via de mail; info@en-motors.com of telefoonnummer 024 3502424

EN Motoren BV
Roggeweg 12
6534 AJ Nijmegen
Tel.nr. 024 3502424
E-mail: info@en-motors.com